La declaració d’impacte ambiental del PGOU del Castell de Guadalest redueix a menys de la meitat el nou sòl urbanitzable projectat

La Carrasca-Ecologistes en Acció, que havia al·legat contra el Pla, considera aquesta reducció positiva però insuficient

El mes de setembre de 2001 es va sotmetre a informació pública el Pla General d’Ordenació Urbana del Castell de Guadalest (Marina Baixa), que projectava classificar com a nou sòl urbanitzable un total de 551.619 m2 en la partida de Ferraget, a uns quatre quilòmetres del nucli urbà del Castell de Guadalest.

La Carrasca-Ecologistes en Acció va presentar en aquells moments una al·legació contra aquesta reclassificació, argumentant els previsibles problemes d’abastiment d’aigua potable, l’impacte que l’actuació tindria en el paisatge de la vall de Guadalest i el desiquilibri poblacional que es produiria (multiplicant per 10 la població actual del municipi); també s’argüïa que en la partida de Ferraget havien tingut lloc diversos incendis forestals després de l’aprovació de la Llei de Sòl No Urbanitzable, per la qual cosa els terrenys afectats no podien ser classificats com a urbanitzables. D’altra banda, els arguments de l’Ajuntament del Castell de Guadalest en defensa d’aquest canvi d’ús del sòl (necessitat per al creixement econòmic del municipi, resposta a la demanda d’habitatges unifamiliars, etc.) no justificaven suficientment  l’actuació.

Recentment hem tingut accés a la Declaració d’Impacte Ambiental d’aquest Pla General d’Ordenació Urbana, emesa per la Conselleria de Territori i Habitatge.

Entre els seus aspectes positius, cal destacar que s’ha suprimit del Pla la possibilitat de construir habitatges unifamiliars junt a l’Hort, en les proximitats del nucli històric; tot i això, es deixa la porta oberta a algunes actuacions que podrien fer perillar el manteniment de les característiques actuals del conjunt.

Pel que fa a la partida de Ferraget, la superfície que finalment es classifica com sòl urbanitzable es redueix a 219.000 m2, és a dir, menys de la meitat de la superfície pretesa per l’ajuntament. Aquesta modificació és sense dubte una bona notícia, ja que redueix l’impacte de la proposta inicial, però la urbanització d’eixa superfície continua sent una actuació insostenible, tant per al Castell de Guadalest com per al conjunt de la vall. En aquest sentit, és inacceptable que el subministrament d’aigua potable a la nova urbanització estiga garantit només pels informes del propi Ajuntament, sense que se n’haja fet cap verificació per part de la Conselleria de Territori i Habitatge.

A més, cal recordar que només fa 10 anys les normes subsidiàries del municipi van descartar totalment la urbanització de la partida de Ferraget, argumentant raons que continuen vigents; l’únic canvi que realment s’entreveu és una major sensibilitat de l’administració a les pressions dels interessos especulatius.

Pel que fa als terrenys afectats pels incendis forestals, la declaració d’impacte ambiental no aporta cap cartografia que puga demostrar que la nova zona classificada com urbanitzable no ha patit cap incendi en els últims anys.

Per acabar, des de La Carrasca-Ecologistes en Acció esperem que la resta de municipis de la vall de Guadalest tinguen la voluntat política de redactar i aprovar documents de planificació urbanística que no posen en perill els valors i els recursos de la pròpia vall.

Be the first to comment

Leave a Reply

La teva adreça no serà publicada.