Aiguapública demana a l’Ajuntament d’Alcoi que reclame a Aqualia ingressos cobrats indegudament

  • La Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua (Aiguapública), en la qual participa La Carrasca-Ecologistes en Acció, ha sol·licitat al Ple de l’Ajuntament d’Alcoi que reclame urgentment a Aqualia els imports de la indemnització que li paga anualment l’Entitat de Sanejament d’Aigües, ja que no li corresponen.

  • En l’oferta que va presentar Aqualia (llavors anomenada Seragua) per a adjudicar-se la gestió del Servei Municipal d’Aigua d’Alcoi, l’empresa renunciava expressament a cobrar eixa indemnització.

  • Aiguapública calcula que l’import cobrat indegudament per Aqualia és superior als 100.000 € anuals (2.200.000 € durant els 22 anys transcorreguts des de l’adjudicació).

El Cànon de Sanejament és el tribut que grava la producció d’aigües residuals per a finançar els costos del tractament i la depuració de les aigües residuals domèstiques i industrials. L’organisme públic que gestiona la seua recaptació és l’Entitat de Sanejament d’Aigües (EPSAR), adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

L’import del cànon de sanejament es calcula segons el consum d’aigua i es paga de manera conjunta amb les quotes corresponents al subministrament d’aigua potable. Així, en els rebuts de l’aigua que paguem els ciutadans figura de manera diferenciada el cànon de sanejament.

Com que les entitats que subministren l’aigua (els ajuntaments o les empreses quan el servei està privatitzat) li estalvien a l’EPSAR la faena de cobrar directament el cànon, tenen dret a una indemnització en compensació per eixa gestió.

No obstant això, en Alcoi l’import d’eixa indemnització (que és del 2% de l’import del cànon facturat) no l’hauria de cobrar Aqualia, ja que en la proposició que va presentar al concurs de licitació de la gestió de l’aigua, l’empresa va renunciar expressament a la indemnització en compensació de la gestió de recaptació del cànon de sanejament:  “SERAGUA no cobrará compensación por la gestión recaudatoria del Canon de Saneamiento”:

En el mateix apartat de l’oferta presentada, Aqualia (llavors amb el nom de Seragua) indica clarament que els únics ingressos que ha de rebre l’empresa concessionària són exclusivament “los ingresos procedentes de la facturación por la tarifa de suministro de agua” i “el importe de las obras y equipos necesarios para la realización de las acometidas de agua potable a los usuarios”.

Segons la informació a què ha tingut accés Aiguapública, Aqualia està ingressant la indemnització compensatòria corresponent al Servei Municipal d’Aigües d’Alcoi i, segons sembla, no està transferint eixe import a l’Ajuntament d’Alcoi. Per a Aiguapública, això seria un incompliment flagrant de l’oferta presentada a la licitació, que l’obliga legalment.

A partir dels volums facturats i del nombre de comptadors existents en 2019, Aiguapública calcula que la indemnització compensatòria és sobradament superior a 100.000 € anuals. Això faria un total d’almenys 2.200.000 € durant els 22 anys transcorreguts des de l’inici del contracte.

Aiguapública ha demanat al Ple de l’Ajuntament d’Alcoi que notifique urgentment la reclamació a Aqualia de l’abonament dels imports de la indemnització compensatòria del cànon de sanejament recaptat pel Servei Municipal.

La Iniciativa Ciutadana sol·licita també que es depuren les responsabilitats per la negligència comesa en no haver reclamat mai a Aqualia eixos ingressos.

Alcoi, 7 de març de 2022